Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Nieuwsbrief augustus 2020

Nieuwsbrief augustus 2020

Prinses Irene Bos

Beste betrokkenen van het Prinses IreneBos en het gebied Zegersloot-Noord,

Het gebied Zegersloot-Noord in Alphen aan den Rijn wordt opgeknapt. Dit is het gebied tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Bloemenwijk. Onderaan dit bericht vindt u een overzichtskaart van het gebied. De natuurwaarden en biodiversiteit worden vergroot en de beleving van het park wordt verrijkt met educatieve elementen. Dat gebeurt door o.a. educatieve routes aan te leggen in het gebied die starten vanuit de themabosjes die in het hart van het gebied worden aangelegd. De Galloway-runderen blijven in het gebied. Hun ruimte wordt echter beperkter, om de biodiversiteit te verbeteren.

U bent eerder door de gemeente geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Prinses IreneBos. Een aantal aanpassingen die voortkwamen uit de visie Heempark Zegersloot, voorstellen voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en het thema Boomfeestdag, door ecologisch onderzoek, en een aantal wensen van IVN en gebruikers zijn inmiddels uitgewerkt. Er is overleg gevoerd met een ecologisch bureau over het begrazingsgebied van de Galloway-kudde en er heeft afstemming plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Hippisch Centrum Zeegersloot, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en de Vrienden van Zegersloot. Hier volgt een toelichting op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd en wat er in de komende periode uitgevoerd wordt.

Nationale Boomfeestdag

Alles stond klaar om op woensdag 18 maart 2020 met Prinses Irene en de scholen de Nationale Boomfeestdag te vieren. Helaas is als gevolg van corona de boomfeestdag uitgesteld naar 2021. De gemeente heeft daarom zelf de drie themabosjes; een bijen-, klimaat- en eetbaar bos aangeplant. Met het inhalen van de boomfeestdag, naar verwachting in het voorjaar 2021, worden de bomencirkel met 12 bomen als uiting van de twaalf provincies van Nederland en de drie themaroutes in het gebied aangeplant. We bereiden het gebied hier alvast op voor door snoei- en grondwerk uit te voeren op de plantlocaties.
Kinderen nemen tijdens de Boomfeestdag (in 2021) met bedrijven en de overheid deel aan gesprekken over klimaatoplossingen (KinderKlimaattafels). Symbolisch zijn hiervoor in het gebied drie vormbomen (platanen) geplant.

Tiny Forest

Het Tiny Forest is aangelegd door vrijwilligers van het IVN. Kinderen planten er later nog struikjes bij. Binnenkort wordt een informatiebord geplaatst met de naam van het bosje.

Speelbos
Door Staatsbosbeheer is als start een prachtige insectenpoort gemaakt en geplaatst bij de ingang van het speelbos. In de komende jaren krijgt het speelbos meer inhoud en vorm.

Paddenpoelen

In het noordoostelijke deel van het gebied worden drie paddenpoelen aangelegd. Eén daarvan ligt al jaren in het gebied en wordt hersteld. Omliggende begroeiing wordt hiervoor verwijderd zodat de paddenpoelen direct zonlicht krijgen om het water voldoende op te warmen. Voor de aanleg van de paddenpoelen is door de Provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar gesteld.

Populieren

Een aantal populieren zijn al verwijderd omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Zorgvuldig onderzoek wees uit dat het nodig is om een aantal nog staande populieren sterk terug te snoeien of verwijderen.

Ruiterpaden

In het gebied worden diverse ruiterpaden aangelegd. Er wordt hiervoor vegetatie verwijderd en grondwerk uitgevoerd om bijvoorbeeld paden weer beter op elkaar aan te laten sluiten. Een paar wandelpaden worden ruiterpaden. De paden worden voorzien van zand en zullen in de toekomst worden onderhouden met de inzet van werkpaarden. Er worden ruitervriendelijke hekwerken geplaatst. De Provincie Zuid-Holland heeft voor de aanleg van ruiterpaden subsidie beschikbaar gesteld.


Galloway-kudde

Het noordoostelijke deel van het Prinses IreneBos is het wat beperktere begrazingsgebied van onze Galloway-kudde. Op een aantal plekken worden afrasteringen van gaas geplaatst en er worden vier koeienroosters opgenomen in de verharde paden. Het tijdelijke hekwerk rond de themabosjes wordt verwijderd.


Insectenweide

De weide heeft zich de afgelopen jaren al prachtig ontwikkeld. Spontaan zijn er wilde rozen en bramen opgekomen. Door ook een bloemmengsel in te zaaien zullen meer insecten en vogelsoorten er gaan verblijven. Komende periode wordt hiervoor maai- en inzaaiwerk uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de restaurants, de kinderboerderij, het IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden en Golfclub Zeegersloot bereikbaar. De fiets-, ruiter- en voetgangerspaden in het gebied blijven in gebruik maar gebruikers kunnen hier en daar kortstondig hinder ondervinden vanwerkzaamheden. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u eens kijken op de website of gebruik het contactformulier van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Gerelateerd