Bomen zijn belangrijk

info@prinsesirenebos.nl
Opknappen Prinses Irenebos (gebied Zegersloot Noord)

Opknappen Prinses Irenebos (gebied Zegersloot Noord)

Prinses Irene Bos

Het gebied Zegersloot-Noord wordt opgeknapt. Dit is de omgeving tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt. De meeste onderdelen zijn klaar, de overige werkzaamheden worden in 2022 afgerond. Alleen snoeien en rooien duurt tot 2026.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Prinses IreneBos voor fietsers, voetgangers en minder validen bereikbaar. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Paddenpoelen zijn gemaakt

In het noordoostelijke deel zijn inmiddels twee paddenpoelen gemaakt. Ook is het houten carfkunstwerk van een pad bij één van de poelen geplaatst. In het najaar van 2022 legt de gemeente aan een derde paddenpoel aan. 

Ruiterpaden en ruiterpoorten aangelegd

Er is in totaal 3,5 kilometer aan ruiterpaden aangelegd. Het gebied is nu verbonden met Hippisch Centrum Zegersloot. De ruiterpaden zijn te herkennen door de zandpaden. De bebording bij de ruiterpaden volgt nog. Ook zijn er ruiterpoorten gemaakt. Ruiters kunnen de poort openen, terwijl ze op hun paard blijven zitten.

Mantelzoomvegetatie

Langs het veld wordt op een aantal plekken nog mantelzoomvegetatie ingeplant. Mantelzoomvegetatie is de overgang van kruiden, via struiken naar hoger bos, waardoor er meer gelaagdheid ontstaat. Hierdoor ontstaat meer variatie in beplanting en het vergroot de biodiversiteit.

Galloway-kudde

De Galloway-kudde loopt in een beperkter begrazingsgebied. Er is een afrastering van gaas en veeroosters (met platte strippen voor rolstoelen) geplaatst. Ook zijn er ook klaphekken en passeerplekken voor honden. Naast elk veerooster kunnen honden door een poortje te lopen. Op deze manier is het gebied toegankelijk en gaat de kudde nergens heen. Dit heeft een positief effect op de ecodiversiteit. Er wordt nog gekeken waar aanvullende beplanting nodig is om de afrasteringen van begroeiing te voorzien. Op onderstaande kaarten is het graasgebied van de kudde en de aanleg van mantelzoomvegetatie te zien.

Insectenweide

Er is een bloemmengsel ingezaaid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor insecten en vogelsoorten om hier te verblijven.

Kabouterpad

Op initiatief van een bewoonster, is samen met vrijwilligers en de IVN een kabouterpad aangelegd. Dit is een wandelpad voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Het pad begint bij de loopbrug achter IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden. Zij kunnen zelf kabouterbeeldjes maken en hier neerzetten.

Educatie

In samenwerking met Avifauna en IVN worden verschillende informatiepunten langs de themaroutes aangelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van paaltjes, uit hout gekerfde figuren en QR-codes. Zo wordt informatie gegeven over eetbare planten, het klimaat en bijen. Maar ook over andere thema’s zoals amfibieën, de Galloway-kudde, ruiterpaden en vogels in het gebied.

Snoei- en rooiwerkzaamheden

plattegrond-Prinses-IreneBos-fasering-bosbeheer

Door snoei- en rooiwerkzaamheden krijgt de natuur meer de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Aan de randen van het bos worden soms bomen en struiken verwijderd. Op die plekken worden kruiden en lage struiken geplant. Dit wordt ook wel mantelzoomvegetatie genoemd. Deze planten dragen bij aan de ontwikkeling van diversiteit van insecten en dieren in het gebied.

Soms worden gaten gesnoeid om weer licht in het bos tot op de grond te krijgen waardoor planten zich weer gaan ontwikkelen. Of wordt beplanting verwijderd om nieuwe doorsteken voor routes te maken of paddenpoelen aan te leggen. Totaal wordt er weer net zoveel beplanting aangeplant als verwijderd. Deze werkzaamheden worden in 6 fases in verschillende delen van het bos uitgevoerd. Dit is ook te zien op de kaart.

Doordat er verschillende typen bos (oerbos, intensief bos etc.) te vinden zijn, wordt ieder type bos op een andere manier beheerd. De komende jaren wordt het bos uitgedund om een goed en gezond bos te krijgen. Ongeveer 15-20% wordt uitgedund (afhankelijk van het type bos). Nadat dit 1 keer is gedaan, wordt het gebied meegenomen in het reguliere onderhoud. Er zal zo nu en dan uitgedund worden, maar wel veel minder.

Wandelpad langs de Kromme Aar

Naast de 2 klaphekken die langs de Kromme Aar zijn geplaatst, is voor een betere toegankelijkheid het pad langs de Kromme Aar voorzien van houtsnippers.

Natuurlijk spelen en nieuwe speelplaats bij de entree

In het Prinses IreneBos ligt de nadruk op natuurlijk spelen. Daarom zijn alle speeltoestellen weggehaald en vervangen door een klimboom. Tegenover de kinderboerderij, bij de entree, is een nieuwe speelplaats gekomen. 

Nationale Boomfeestdag 2021

In het voorjaar van 2020 zijn 3 themabosjes aangelegd: ‘Bijen’, ‘Klimaat’ en ‘Eetbaar’. In het voorjaar 2021 zijn aan deze 3 thema’s routes gekoppeld, die door het Prinses IreneBos lopen. Ook is de bomencirkel van 12 bomen geplant, als uiting van de 12 provincies van Nederland.
Op de Boomfeestdag op 10 november 2021 heeft Prinses Irene het bos officieel geopend door ‘haar’ levensboom, een Populier te planten. Dat deed zij samen met 9 scholen uit de gemeente. Aansluitend zijn op 5 locaties rondom het veld bomen en heesters geplant door de schoolkinderen.

DatumActiviteit
November 2021 – februari 2022Snoei- en dunningswerkzaamheden. 
Januari – februari 2022Voorbereidende werkzaamheden dijkverbetering langs de Kromme Aar. Hoogheemraadschap Rijnland start in april met het verbeteren van de dijk langs de Kromme Aar in polder Oudshoorn-zuid, naast Golfclub Zegersloot. Vooruitlopend op deze dijkverbetering moet een aantal bomen langs de Kromme Aar worden gekapt en gesnoeid. Deze werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd.
September- oktober 2022Laatste deel open weide: maaien, bewerken en inzaaien bloemenweide.
Najaar 2022Aanleg 3e paddenpoel, planten bomencompensatie n.a.v. de kadeverbetering 
2022Werkzaamheden afgerond
BRON

Gerelateerd